A catalogue of Armenian Manuscripts at the Bodleian Libraries

MS. Arm. f. 25

Oriental Manuscripts

Contents

A Romanizing Polemic, 18th cent.

1. f. 1
Language(s): Armenian

The beginning is wanting. In the course of the text, the treatise is called Մեկնութւին, i.e. explanation. The author's name does not transpire.

2. f. 87
Incipit: Յուղարկեալ էի օրինակ մի այս վերոյգրեալ մեկնութեանս ի Կոստանդնուպօլիս, և քանի մի եղպարք ի համշիրակաց իմոց արարեալ են ի վերայ նորա զքանի մի հարցմունս, որոց արժան է այժ պատասխանել:
Language(s): Armenian

Physical Description

Form: codex
Dimensions (leaf): 6.25" × 4" × 1.25" in.

Layout

Hand(s)

Written in Nōtrgir script

History

Origin:

Record Sources

Manuscript description based on: Baronian, Sukias, Rev.; Conybeare, F. C. (Frederick Cornwallis); Catalogue of the Armenian manuscripts in the Bodleian Library; Oxford, at the Clarendon Press 1918

Availability

Entry to read in the Library is permitted only on presentation of a valid reader's card (for admissions procedures contact Bodleian Admissions).

Funding of Cataloguing

JISC-??-