A catalogue of Armenian Manuscripts at the Bodleian Libraries

MS. Arm. f. 11

Oriental Manuscripts

Contents

Apocrypha of the O. and N.T. and Legends, A.D. 1651-1655.

1. f. 1
Language(s): Armenian
2. f. 29
Language(s): Armenian

By another hand.. The beginning lost as far as ch. i. 16, and the chapters iv.4-v.7, and xiii.36-xxiv.12.

3. f. 86
Language(s): Armenian
5. f. 93
Incipit: … լայր դառնապէս: Ասէ հայրն իմ ընդ մօրն իմոյ. ընդէ՞ր լաս …
Language(s): Armenian

Lacks beginning. The writer notes at the end that his original was incomplete.

6. f. 94
Incipit: Իսկ Յակոբ ծնաւ ժ՟բ որդիս և յերտնածինն Յովսէփ էր …
Language(s): Armenian

Cf. Brit. Mus. Harl. 5459, f. 20).

7. f. 104(b)
Incipit: Եւ յետ Յովսեփայ բազմացան ազգն իսրայէլի …
Language(s): Armenian
(Cf. Brit. Mus. Harl. 5459, f. 26.)
8. f. 116(b)
Incipit: Յորժամ ժողովուրդն ասացին Մովսէսի …
Language(s): Armenian
(Cf. Brit. Mus. Harl. 5459, f. 33)
9. f. 122
Incipit: Զի յորժամ ծնողքն ս՟բ Յովակին և Աննայն ծերացեալ էին …
Language(s): Armenian
(Cf. Brit. Mus. Harl, 5459, f.38.)
10. f. 127(b)
Incipit: Եւ յետ վեց ամսոյ աւետեացն Զաքարիայի …
Language(s): Armenian
(Cf. Brit. Mus. Harl 5459, f. 41.)
11. f. 130(b)
Incipit: Եւ ծնաւ Եղիսաբեթ զորդին իւր …
Language(s): Armenian
(Cf. Brit. Mus. Harl. 5459, f. 45.)
12. f. 131(b)
Incipit: Իսկ յետ զ՟ ամսոյ աւետեացն Գաբրիէլի …
Language(s): Armenian
(Cf. Brit. Mus. Harl. 5459, f. 46.)
13. f. 148(b)
Incipit: Եւ ել ի Բեթանիայ դէպ ձԵրուսաղէմ …
Language(s): Armenian
(Cf. Brit. Mus. Harl. 5459, f. 61(b).) After f. 150 there is a lacuna.
14. f. 151(b)
Incipit: Ով սիրական իմ որդի, Սիրտս իմ այրեալ կըսկծի …
Language(s): Armenian
15. f. 153
Incipit: Սուրբ առաքեալն Թումայ, յորժամ որ զՔս ըմբռնեցին …
Language(s): Armenian
(Cf. Brit. Mus. Harl. 5459, f. 73.)
16. f. 157(b)
Incipit: Իսկ յետ յարութեան զատկին մինչև ի խ՟ օր …
Language(s): Armenian
17. f. 160
Incipit: Այսպէս ասէ երանելին Յոբ ի բերանոյ ննջեցելոց. Ողորմեցարուք …
Language(s): Armenian

Cf. MS. e. 14, and cp. Brit. Mus. Harl. 5459, f. 94(b).

18. f. 164
Language(s): Armenian

Cf. MS. 30, §191; Brit. Mus. Harl. 5459, f. 97; W. Wright, 'Catal. of Syr. MSS.', p. 1128.

19. f. 168
Language(s): Armenian

Cf. MS. 30, §625; Lives of Fathers, MS> d. 17, ch. 4.

20. f. 172
Language(s): Armenian

The end wanting. Cf. Brit. Mus.harl. 5459, f. 92.

21. f. 175
Incipit: … հեշտ է մեզ քան զծածուկ հաւատ պահել …
Language(s): Armenian

The beginning and the end are lost. Cf. MS. 30, §156.

22. f. 179(b)
Incipit: Ի ժամանակին որում գնաց Նաբուգոդոնոսոր արքայն յԵրուսաղէմ …
Language(s): Armenian

The end is wanting. By the first copyist.

23. f. 183
Language(s): Armenian

Left incomplete at the 18th adage. Cf. MS. g. 9.

24. f. 188
Incipit: Յետ որոյ ս՟բ և ածաշունչ գրոց հաստատեցաք … Որք ասեն թէ միայն ս՟բ մարդ է Քրիստոս …
Language(s): Armenian

Physical Description

Form: codex
Dimensions (leaf): 5.25" × 4" × 2" in.

Layout

Hand(s)

Written in Bolorgir script

History

Origin: 1651-1655

Record Sources

Manuscript description based on: Baronian, Sukias, Rev.; Conybeare, F. C. (Frederick Cornwallis); Catalogue of the Armenian manuscripts in the Bodleian Library; Oxford, at the Clarendon Press 1918

Availability

Entry to read in the Library is permitted only on presentation of a valid reader's card (for admissions procedures contact Bodleian Admissions).

Digital Images

Digital Bodleian (single sample image)

Funding of Cataloguing

JISC-??-