A catalogue of Armenian Manuscripts at the Bodleian Libraries

MS. Arm. f. 10

Oriental Manuscripts

Contents

Ethical and Miscellaneous, 18th cent.

1. f. 2
Language(s): Armenian

Being the tenth chapter of the Instructions of John of Erznka.

2. f. 7
Incipit: Կարգեցին հայրապետքն ՟յժ՟ը որք էին ի Նիկիա ժողովեալ, վ՟ս անաւրէն և պիղծ իշուցատուացն և հերձուածողաց …
Language(s): Armenian
3. f. 16
Incipit: … Յոտն եկաց Լիկիանոս և պատմեաց առաջի …
Language(s): Armenian

The beginning is lost.

4. f. 31(b)
Incipit: Խոստաովանիմք և հաւատամք զհայր ա՟ծ անեղ …
Language(s): Armenian
5. f. 35
Incipit: Նախ պարտ է իմանալ թէ զինչ է քրիստոնէութ՟ի …
Language(s): Armenian
7. f. 99
Incipit: Արդ եկայք այսօր դասք մեղաւորաց …
Language(s): Armenian
8. f. 112
Incipit: Ա՟ծ տեսանելն ի տան քում, տան նորոգութիւն …
Language(s): Armenian

Alphabetically arranged.

9. f. 113
Language(s): Armenian
10. f. 174
Incipit: Թէ սկաւառակն խարղայ, մեծութիւն է …
Language(s): Armenian
11. f. 181
Incipit: Միայնակեաց իմն ճգնաւոր աղօթէր ի յանապատի …
Language(s): Armenian
12. f. 183(b)
Incipit: Երիտասարդ մի ուխտ եդեալ էր…
Language(s): Armenian

Physical Description

Form: codex
Dimensions (leaf): 5.5" × 4.25" × 2.5" in.

Layout

Hand(s)

Written in Nōtrgir script

History

Origin: 18th cent.

Record Sources

Manuscript description based on: Baronian, Sukias, Rev.; Conybeare, F. C. (Frederick Cornwallis); Catalogue of the Armenian manuscripts in the Bodleian Library; Oxford, at the Clarendon Press 1918

Availability

Entry to read in the Library is permitted only on presentation of a valid reader's card (for admissions procedures contact Bodleian Admissions).

Funding of Cataloguing

JISC-??-