A catalogue of Armenian Manuscripts at the Bodleian Libraries

MS. Arm. e. 18

Oriental Manuscripts

Contents

Gandsaran and Talaran, A.D. 1453.

1. f. 1

A large gap ensues.

2. f. 3

The Gantz is lacking.

3. f. 4(b)

The first strophe only.

4. f. 5
6. f. 5(b)

The first three lines only.

7. f. 6
12. f. 13

With a Cafa. Wantint the end.

13. f. 16

The last lines only.

17. f. 21(b)
19. f. 26
20. f. 31
26. f. 38

Alphatbetical.

27. f. 39
29. f. 43

with a Cafa.

34. f. 50
37. f. 53(b)
Incipit: Աւրհնեալ է կամքն ա՟ծային.
39. f. 58
40. f. 60

With a Cafa.

41. f. 61
50. f. 79(b)
51. f. 81(b)
Title: Cant.
52. f. 83
65. f. 105
Author: Ter Araqel
66. f. 108
Incipit: Յաւիտենից ա՟ծ յառաջ …
68. f. 109

The first two strophes only.

69. f. 110

Wanting the first four strophes.

73. f. 114

The end lacking.

76. f. 121(b)

The end wanting.

77. f. 123
80. f. 125

The first strophe wanting.

81. f. 126(b)

The last half wanting.

84. f. 130

Lacks the first strophe.

85. f. 130(b)

Lacks the end.

87. f. 132(b)

Lacks the end.

105. f. 154

The last two strophes only.

116. f. 161
118. f. 162(b)

Alphabetically. Up to the letter Ի, after which is a lacuna.

121. f. 166(b)

It ends with a versified colophon of the author.

123. f. 171
124. f. 173

Lacks the end.

125. f. 174

Lacks the beginning.

129. f. 179
134. f. 186(b)
139. f. 197

The first three strophes are similar with those of 'The Sons and Grandsons of St. Gregory' below.

140. f. 199

Fragmentary.

160. f. 229
Incipit: Իմանալի սերոբէ …
162. f. 230

Alphabetically.

168. f. 236
Incipit: Այսաւր պարզողին զերկինս …
171. f. 239

Lacks he beginning.

174. f. 241

Out og the ten strophes only the first three.

175. f. 247

This canon should come after f. 247, but is lost in this MS.

178. f. 243

The first two strophes only.

183. f. 247(b)
184. f. 248
Author: Ter Mkhitar.

A fragmentary piece.

185. f. 250

Four strophes extract from Cant. Խաւսիմք առ ձեզ որ լայք.

188. f. 253

Alphatbetically. Gands of Martyrs ensue.

192. f. 258

All but the end is missing.

194. f. 263(b)

Alphabetically. Lacks the middle portion.

195. f. 264

by the copyist of this MS.

196. f. 266
Incipit: Աւրհնեալ է ամենաբաւ ողորմութիւն սրբոյ երրորդութեան …

The second leaf and the end are lost.

197. f. 275
Incipit: գովեմղ ըզքեզ ով գա[նձարան], ր[ամ]եալ բանիւչ ներբողական, …
198. f. 275
Incipit: Գլխա[իոր ես] ա՟ծային կրաւնիցն վարդապետ …

Without title.

199. f. 275(b)
Incipit: Մունիր կանչող և Ձայնն ի խոր, … ընդ յարձակ խիստ խըմընդոր …

Three in number, fragmentary, without any title. Wanting the end.

200. f. 276
Incipit: … Դժոխոց հոտ կուգայ ւես ձուդաղամ …
201. f. 277
Incipit: … Որոց անդրանիգըն կային, տ՟յ չեղև նա բաժին …

Physical Description

Form: codex
Dimensions (leaf): 7" × 6" × 4" in.

Layout

Hand(s)

Written in Bolorgir script

History

Origin: 1453

Record Sources

Manuscript description based on: Baronian, Sukias, Rev.; Conybeare, F. C. (Frederick Cornwallis); Catalogue of the Armenian manuscripts in the Bodleain Library; Oxford, at the Clarendon Press 1918

Availability

Entry to read in the Library is permitted only on presentation of a valid reader's card (for admissions procedures contact Bodleian Admissions). Contact specialcollections.enquiries@bodleian.ox.ac.uk for further information on the availability of this manuscript

Funding of Cataloguing

JISC-??-