A catalogue of Armenian Manuscripts at the Bodleian Libraries

MS. Arm. e. 15

Oriental Manuscripts

Contents

Nerses IV's Commentary on Matthew, etc., 17th cent.

1. f. 2
Incipit: Թէ վասն ե՛ր գաւազանն զարդարելոյն արտաքս բերէ: Պխ. վասն բազում պատճառաց. նախ զի …
Language(s): Armenian
1. f. 8
Incipit: Մատեանք ա՟ծագիծք և հոգէբուղխ վդ՟տութի՟ք իմաստից …
Language(s): Armenian
1. f. 13
Incipit: Առաքեալք բ՟ժան և այլ աշակերտք հբ՟ …
Language(s): Armenian
1. f. 15
Incipit: Սրիոյ զաւրութիւն գերազանց է քան զբնութիւն, և այն քան մինչ զի մոռացումն առնել տկարութեան …
Language(s): Armenian

This commentary, being mostly an abridged compilation of John Chrysostom, is divided like its original in the Armenian translation, into four books, and curiously the titles of theses division in this MS bear the name, not of John of Erzenka, but of St. John Chrysostom.

1. f. 214
Incipit: Սքանշելի են գործք ƒո և անձն իմ սիրեաց յոյժ …
Language(s): Armenian
1. f. 280
Language(s): Armenian

Contains: On Gluttony; On Fornication; On Avarice; On Sadness; On Wrath; on Melancholy; On Vainglory; On Pride. It ends with a memorial of the author, telling that he has finished 'this compendium in the inner hermitage (անապատ) of Tantzapharakh' (Տանծափարախ) in Siunik, East Armenia, in 1393.

1. f. 303
Incipit: Արար ա՟ծ զմարդն ի պատկեր իւր …
Language(s): Armenian

It deals with some quesions per saltum, beginning from the creation of man, and extending as far as the New Testament. All in form of question and answer.

Physical Description

Form: codex
Dimensions (leaf): 7.625" × 6" in.

Layout

Hand(s)

Written in Nōtrgir script

History

Origin: 17th cent.

Record Sources

Manuscript description based on: Baronian, Sukias, Rev.; Conybeare, F. C. (Frederick Cornwallis); Catalogue of the Armenian manuscripts in the Bodleian Library; Oxford, at the Clarendon Press 1918

Availability

Entry to read in the Library is permitted only on presentation of a valid reader's card (for admissions procedures contact Bodleian Admissions).

Digital Images

Digital Bodleian (2 selected images only)

Funding of Cataloguing

JISC-??-