A catalogue of Armenian Manuscripts at the Bodleian Libraries

MS. Arm. e. 10

Oriental Manuscripts

Contents

Theological, 18th cent.

1. a) f. 1; b) f.6(b); c) f. 9(b)
Incipit: a) Այժմժամանեալ մեր յաւարտ և ի կատարումն թարգմանութեան առաջի արկեալ աւետարանական բանիս …; b) Զի պատճառն բոլորից անեղ ա՟ծ հայրն երկնաւոր հաշտեսցի ընդ ձեզ մինչ ի կատարածս …; c) Ով աղբիւր կենդանութե՟ և աղբիւր անմահութե՟ ա՟ծ իմ յս՟ քս՟ …
Language(s): Armenian

a) Among the blessings addressed to the different members and classes of the congregation, it mentions the 'prince of princes' (իշխանաց իշխան), entitling him 'defender of Christianity', and passes a long eulogy also on the bishop of the diocese, as being both present. This composition, which is written in a bombastic style, seems to be of the period of the Rubenian dynasty in the 13th cent.; b) Composed mistly after the style of the Absolution of penitents in Maundy Thursday; c) --

2. f. 12(b)
Incipit: Գիտելի է ազգականութի՟ տարորոշեալ անձանցն և ոչ անհատին …
Language(s): Armenian
3. f. 16
Language(s): Armenian
4. f. 16(b)
Incipit: Անհասանելի և անծանաւթ որդին որ է լոյս …
Language(s): Armenian

Printed at Jerusalem, 1857, 12º. In the MS. the historical details of the controversy are suppressed, just as in the Paris MS. Anc. fonds 132, ff. 77-108.

6. f. 29(b)
Incipit: Նախ հասարակաց ասաց ք՟ս. դուք էք աղ երկրի …
Language(s): Armenian
(Ed. Jerusalem, pp. 61-66)
7. f. 30(b)
Incipit: Եւ արդ եթե ասեն Յոյնք և Հռովմայեցիք որպէս յառաջագոյն և այժմ ցՀայս թէ որո՞վ պարծիք մայրաքաղաքաւ …
Language(s): Armenian
8. f. (31(b)
Incipit: Լուր երկին և ունկնդիր երկիր …
Language(s): Armenian

Printed at Constantinople, 1756. The order of the two parts of which the treatise consists has been reversed in this MS.

9. f. 48(b)
Incipit: Արդ եթէ զք՟ի մարմինն ապականացու կարծէք, զիարդ ասէ ք՟ս թէ ես եմ հացն կենաց …
Language(s): Armenian

It also argues in favour of the unmixed chalice and unleaved bread.

10. f. 51
Language(s): Armenian
11. f. 54(b)
Incipit: Առաջին այս որում ասեն թէ յորժամ մկրտեն զոք …
Language(s): Armenian

These instructions, which consist of eight clauses, being answers to eight objections made from the Roman faction against the usages and rites of the Armenian church, possess in a Paris MS. (Anc. fonds 132, ff. 176-207) an introductory letter addressed from Kiracos and Iohannes vardapets to the priest Sarkis, the chief curate of the Armenians of Erzeroum, in response to his request in the matter. They give us to understand that the first instruction on the form of the Armenian Baptism, was written by the Catholicos (?). In spite of the absence of any date, we can be sure that the case refers to the last part of the 17th cent., in which the Jesuit missionaries worked earnestly in those parts. (Cf. 'Voyages d'un missionnaire de la compagnie de Jésus en Turquie etc., de 1688 à 1709' [by J. J. Villotte], and 'Estat present de l'Armenie' [by T.C. Fleuriau], Paris, 1694.

12. f. 65(b)
Incipit: Ստուգիւ ճարտարօք ընտրած իմաստասիրաց …
Language(s): Armenian

The end is wanting.

Physical Description

Form: codex
Dimensions (leaf): 8.25" × 5.625" in.

Layout

Hand(s)

Written in Nōtrgir script

History

Origin: 18th cent.

Provenance and Acquisition

This MS. seems to have been given, not later than 1697, by Robert Burscough, M.A., of Queen's College, afterwards archdeacon of Barnstaple. The 1697 catalogue calls the donor D. Ric. Bourscough, and a note on f. 3 of the MS. descrobes it as "ex dono Dris. R. Burchscough", but this may be through misunderstanding of D. = Dominus. It was at one time referenced as Arch. C. 32, and afterwards as MS.Bodl. Or. 254.

Record Sources

Manuscript description based on: Baronian, Sukias, Rev.; Conybeare, F. C. (Frederick Cornwallis); Catalogue of the Armenian manuscripts in the Bodleian Library; Oxford, at the Clarendon Press 1918

Availability

Entry to read in the Library is permitted only on presentation of a valid reader's card (for admissions procedures contact Bodleian Admissions).

Digital Images

Digital Bodleian (single sample image)

Funding of Cataloguing

JISC-??-