A catalogue of Armenian Manuscripts at the Bodleian Libraries

MS. Arm. d. 13

Oriental Manuscripts

Contents

Gospels, A.D. 1609.

ff. 38r-115r
Language(s): Armenian
ff. 115r-166r
Language(s): Armenian
ff. 167r-247r
Language(s): Armenian
ff. 248r-307r
Colophon: Փառք անըսկզբանն եւ սկզբանն ամենայնի, անեղին եւ գոյացուցչին բնաւից, անվախճան եւ անսահման էացուցչին, սահմանիչ եւ կատարումն բոլոր էիցս, երիցս միակին, եզակի եւ միում Աստուածութենէ: Որ անշարժ գոլով շարժէ զարարածս ի կեանս եւ ի փրկութիւն: Էիցս էակն եւ կենդանեաց կեանքն, որ անփոփոխ գոլով միշտ յէութենէ: Անեզր եւ անվայրափակն, լրումն եւ բովանդակիչ ամենայնի, եւ յամենայնս է եւ յամենայնէ անհաս է: Որպէս ի մասունս եւ ի բոլորս, եւ ինքն ոչ մասն եւ ոչ բոլոր. որպէս թէ զմասն եւ զբոլոր, զամենայն ինքն ունելով, եւ կրէ զամենայն բանիւ զօրութենէ իւրոյ: Գերալիր գոլով լնու զամենայն, որում բան եւ իմաստութիւն եւ լեզու տուեալ բոլոր էից: Ի բոլոր էիցս հանցուք զաւրհնութիւն եւ զփառս Հօր եւ Որդոյ եւ Հոգոյն Սրբոյ: Այժմ եւ [միշտ, յաւիտեանս, ամէն:] (308r) Իսկ չորից աւետարանչացն խորհուրդ բազմօրինակ իմն ցուցմամբ տեսանի: Զի ոմանք ասեն, թէ չորից աւետարանչացն են օրինակ չորք անկիւնք արարածոց` Արեւելք, Արեւմուտք, Հիւսուս, Հարաւ: Պարտ էր քարոզել զաւետարանն: [Ի]սկ ոմանց հաճոյ թուեցաւ: Ըստ չորից մշտահոսգետոցն` յԱդենական յաղբրէն յառաջ խաղացեալ առ ի տիեզերաց առոգումն: Փիսոն, որ նշանակէ զՄատթէոս, եւ Գեհոն` զՄարկոս, Տիգրիս` զՂուկաս եւ Եփրատէս` զՅոհաննէս: Եւ սոցին գոլով նմանապէս թուով ուռճացեալք ի կենդանական աղբերէն առոգանել զպասքեալ միտս մարդկային բնութեանս: Նոյնաւրինակ ըստ տեսութեան Էզեկիէլի քառակերպեան աթոռոյ: Մարդ` որ նշանակէ զՄատթէոս, եւ Առեւծ` զՄարկոզ, Եզն` զՂուկաս եւ (308v) Արծիւ` զՅոհաննէս: Զանմարմնոցն Տէր տեսանելով բազմեալ ի փառացն աթոռ իմանալի ցուցմամբ զխնամս բոլոր բնութեանս զակնարկումն, որ Աստուածապէս եւ տիրաբար բերմամբ նշանակէ զլինելն առ հողածինս հրեղինացն անմահից զմահկանացուս առնել հաղորդս: Եւ յեւս գերակատար հանել ի փառս վասն զի փառաց թագաւորն Քրիստոս փառակից Հօր եւ Հոգոյն Սրբո զմերս առնլով բնութիւն յինքեան միացոյց Աստուածութենէ ուսուցանելով մի որդի դաւանել, որ յԱստուծոյ Հօրէ եւ որ ի Մարիամայ սրբոյ կուսէն անճառ միութեամբ, զոր աւետարանական ուսուցանեն բանք: Մինչ ի կատարած հաւանութեամբ հաւատալ հաստատ կարգաւք ի նոյն յարելով յառաքելաւ անդն քարոզութիւն զԱստուածախօսն վարդապետութիւն: Դրոշմեալ զսակաւս ի բազմացն առ ի հաւատալ, (309r) եթէ Յիսուս Քրիստոս է որդի Աստուծոյ, ըստ վեհին Յոհաննու հաւատալ եւ զկեանսն ընդունել յանուն նորա: Ուստի եւ տեսեալ զսորայս անճառ փրկագործութեան խորհուրդ, հեզահոգի եւ Աստուածասէր խօջայ Տէրիջան եւ զորդին` Կարապետ, որ եռայփափաք սիրով, յօժար կամաւք եւ սերտ հաւատով ցանկացօղ եղեւ այսմ ծաղկաւէտ եւ վարդափըթիթ, կենսաբուխ սուրբ Աւետարանիս: Եւ զստացաւ զսա ի հալալ եւ յարդար վաստակոց իւրոց: Յիշելով զբան մարգարէին, որ ասէ. Երանի որ ունիցի զաւակ ի Սիոն, որ է եկեղեցի սուրբ: Վասն այն յուսոյն ետ գրել զտէրունեան Աւետարանս, առատ տրիւք եւ զարդարեաց մեծածախ ընչիւք ի պայծառութիւն սուրբ եկեղեցւոյ եւ ի վայելումն մանկանց Սիոնի: Այլեւ յիշատակ բարի հոգոյ իւրոյ եւ ծնաւղաց իւրոց` Կարապետին եւ Մահբուբ-սօլթանին (309v) եւ կողակից Ղայթար-փաշէն եւ զորդիքն իւրոց` Կարապետն, Մանուկն եւ զՄկրտիչն, եւ հանգուցեալ որդիքն` Յակոբն եւ զԱւետիսն, եւ եղբայրք` Պարոն Բաբէն եւ զհանգուցեալն Մկրտիչն, եւ զքուերքն` Սալայի-սօլթան եւ զհանգուցեալն Խանում-աղէն, եւ զպապն իւր` Մկրտիչն, եւ կողակիցն` Բէկի-սօլթան, եւ զմիւս պապն իւր` Շահումենց Բաբէն եւ կողակիցն Ամպար-խաթուն, յիշեցէք եւ Աստուած ողորմի ասացէք, Ամէն: Եւ արդ ես` յետինս ի կարգաւորաց եւ անպիտանս եւ անարժանս ի մանկունս եկեղեցոյ, բազմամեղս եւ անիմաստս ի գրչութեան, անպտուղս ի բարեաց, մեղաւորս յարդարոց եւ անկատարս ի կատարելոց, մեղանչականս յանմեղաց եւ յանցաւորս ամենայն պատուիրանացն Աստուծոյ` Ըստեփանոս սուտանուն քահանայ, որ անուամբ միայն եմ եւ ոչ գործով: (310r) Շնորհիւ Տեառն ըսկսայ եւ ողորմութեամբ նորին կատարեցի զսուրբ Աւետարանս: Ի թվականիս հայոց ՌԾԸ ամի, ընդ հովանեաւ Սուրբ Աստուածածնի, ի հայրապետութեան տեառն Մելիքսէթ Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց, եւ ի առաջնոդութիուն մերոյ գեաւղիս Ջուղայոյ Մեսրոփ արհիեպիսկոպոսի, եւ ի թագաւորութեան Շահապասին: ՌԾԲ թվին եկեալ բազում զօրօք ի վերա թագաւորանիստ քաղաքին Դավրէժոյ առնուլ զվրէժ արեան հաւր իւրոյ, եւ ի սպառ կոտորեաց զազգն աւսմանա ճարտար հնարագործութեամբ իւրով: Եւ, անցեալ ընդ Երասխն, գնացեալ ի գաւառն Արարատեան ի վերա բերդին Յարեւանա, եւ կոտորեաց զնոսա: Եւ աւար եհար զամենայն երկիր ՌԾԳ ամին: Սուք հասոյց ի վերա Հայաստանաց, զոր քակեաց եւ աւերեաց զամենայն տունս եւ բնակութիւնս: Զորս փախեալ եւ թաքեալ ի յամրոցն եւ ի ծերպս (310v) վիմաց, զոմանս գտեալ կոտորեալ, զոմանս գիրի վարեալ եւ առաքեալ ի Շաւշ քաղաքն Ասպահան, որ ետես Դանիէլ անապատին Շաւշ, զանկումն եւ փոփոխումն թագաւորաց: Եւ բնակեցոյց զմեզ ի հարաւակոյս կողմ գետոյ Զանդարոյ, որ է աղի: Եւ շինեցաք տունս եւ բնակութիւնս եւ եկեղեցիս յաղագս աղօթից եւ անուանեցաք զանուն գեօղին ՉաՋողայ եւ ոչ Ջուղա, զի թէպէտ թագաւորին սիրտն քաղցր է ի վերա քրիստոնէից, սակայն բնակիչք քաղաքին չարք հակառակ հայհոյիչ է օրինաց մերոց: Զի բնաւ աւրհնութիւն ի սմա ոչ գըտանի, ոչ յերկնէ ցօղ, ոչ ի յերկրէ բազմաբեր պտուղ: Զի նիւթք երկրին չար է, ջերմուտ եւ ցաւային, եւ ամենեքեան ցաւալից մարմնով կան, սուք եւ տրտում անմխիթար այլ ի յԱստուած ապաւինեալ եւ սակաւ մի մխիթարութիւն տացեմք [...] (311r) […] [վ]արպետն որ մականուն Մազման կոչի, եւ միուս տէր Մարտիրոս քաջ վարպետն եւ զորդին տէր Գրիգորիս վարպետն եւ զամենայն աշխատաւորս: Յիշեցէք եւ ողորմի ասացէք, ամէ[ն]: Եւ Աստուած ձեզ եւ մեզ ողորմեսց[ի] յիւր միւս անգամն, ամէն: Դարձեալ յիշ[ե]ցէք ի Քրիստոս զխօջայ Տէրիջան եւ զծնօղն իւր` Կարապետն եւ զՄահպուպ եւ զեղբայրն` պարոն Բաբէն, յիշեցէք եւ Աստուած ողորմի ասացէք, ամէն: Դարձեալ յիշեցէք ի Քրիստոս զխօջայ Տէրիջան եւ կողակիցն իւր Ղայթար-փաշէն եւ զորդիքն իւրեանց` Կարապետն, Մանուկն եւ զՄկրտիչն, եւ հանգուցեալ որդիքն` Յակոբան եւ զԱւետիս, եւ զքուրն իւր` Սալաի-սօլթան եւ կողակիցն` Կարապետն, եւ զորդին` Ղայեջան եւ զհանգուցեալ որդիքն` Սուքիասն եւ զԵղիէ, եւ դուստրն` Ասլի-զադէն, եւ զԽալինարն: Յիշեցէք եւ Աստուած ողորմի ասացէք, ամէն: Դարձեալ յիշեցէք զՂարաբէկն եւ կողակիցն (311v) Սօլթան, եւ զորդին` պարոն Բաբէն, եւ զհանգուցեալ դուստրն` Խանում-աղէն, եւ զորդին` Մարտիրոսն: Յիշեցէք ի Քրիստոս եւ Աստուած ողորմի ասացէք, ամէն: Դարձեալ յիշեցէք ի Քրիստոս զխօջա եւ զաներն իւր` ուսթայ Յակոբն եւ կողակիցն` Թառ-ղումաշն, եւ զորդիքն Յովանէսն եւ զհանգուցեալ Մկրտիչն եւ քուրն` Խան-բէկին, եւ զորդին` Առագելն, եւ հանգուցեալ Մաթոս: Յիշեցէք եւ Աստուած ողորմի ասացէք, ամէն: Դարձեալ յիշեցէք ի Քրիստոս զխօջայ Տէրիջան եւ զծառայքն իւր` Թօրոսն, Մուրատն եւ զԹաթոսն, Գուլ-աղէն եւ զԱնթառամն: Յիշեցէք ի Քրիստոս եւ Աստուած ողորմի ասացէք լի բերանով եւ ուղիղ սրտիւ: Աստուած ձեզ եւ մեզ ողոր[մի] իւր միուս գալուստն, ամէն: Դարձեալ յիշեցէք ի Քրիստոս զխօճայ Կարապետն եւ կողակիցն իւր` Սոլթան-խանումն եւ զորդին` Յակոբճան, եւ դուստրն իւր` Նուրմհալն, եւ իւր կողակիցն` Մանասն, եւ որդիքն` Գրիգորն, Վասիլն, եւ միւս դուստրն` Յեզտիխասն, եւ կողակիցն` Աւետիքն, եւ որդիքն` Սոլթանգուլն, Մկրտումն, եւ դուստրն` Գուլնապարն: Դարձեալ յիշեցէք ի Քրիստոս զխօճայ Կարապետն եւ զեղբայրն իւր` Մանուկն, կողակիցն` Շահփարին, որդին` Յակոբճան, եւ միւս եղբայրն` Մկրտիչ, եւ կողակիցն` Ազիզ-փաշէն, եւ դուստրն`Խանում-աղէն. Խօճայ Կարապետն եւ հանգուցեաալ որդին` Տէրիջան, կողակիցն` Խաթուն-ջան, եւ դուստրն` Ղամարն, եւ ծառայքն` Մեհուբաթն, Դէդէն եւ իւր որդին` Մարտիրոսն: Դարձեալ յիշեցէք ի Քրիստոս զխօճայ Կարապետն եւ կողակիցն` Սոլթան-խանումն եւ զորդին իւր` Յակոբճան, եւ իւր կողակիցն` Թար-ղումաշն, եւ զորդիքն իւր դեռաբոյս եւ նորաբողբոջ` Ալֆաթն, Ղաւրանդիլն, Մանուկն: [written in a different hand] Դարձեալ յիշեցէք ի Քրիստոս զՅակոբճանն եւ կողակիցն` Թար-ղումաշն, եւ զորդին իւր` Ալֆայ, Թունըն[?] եւ իւր կողակիցն` Օղիտին: [written in several hands] Դարձեալ յիշեցէք ի Քրիստոս սուրբ եկեղեցոյ քահանայքն` զտէր Բարսեղն, զտէր Յովանէսն, զտէր Սարգիսն, զտէր Ս[ա]հակն, տէր Յովանէսն, զտէր Թաթոսն, տէր Սարգիսն, տէր Բարսէղն, տէր Գրիգորն, տէր Խաչատուրն, զտէր Մկրտիչն, զտէր Սիմէոնն:
Language(s): Armenian

References

Arakelyan, Mikayel. Mesrop of Xizan: An Armenian Master of the Seventeenth Century. London: Sam Fogg, 2012.
Mutafian, Claude (éd.). Arménie : la magie de l’écrit. Paris : Somogy, 2007, pp. 366-367.
van Lint, Theo Maarten and Robin Meyer (eds.). Armenia: Masterpieces from an Enduring Culture. Oxford: Bodleian Library, 2015, no 2, pp. 74-75.

Physical Description

Form: codex
Support: Main text on paper.
Extent: ff. 312
Dimensions (leaf): 239 × 164 mm.

Collation

23 quires of 12 leaves each.

Condition

The MS is in a good condition. Some illuminations are slightly damaged, but the brightness of colours has preserved well. Ff. 46r-47v are loose. The lower right corner of folio 95r is cut. Judging from the incomplete sentence of the main colophon on f. 310v and the beginning of the f. 311r, one (or several) pages are missing.

Layout

In two columns of 22 lines each. 175 × 115 mm.

Hand(s)

Written in Bold Bolorgir script. Scribe: Step‘anos

Decoration

There are 24 full-page illuminations at the beginning of the manuscript (ff. 1v-24r), with a brief note below each of them describing their contents; size about 169 x 105 mm. The illuminator is Mesrop, who identifies himself in the description of the image on f. 23v and on f. 33r. There follow ten richly illuminated pages of the Eusebian canons (ff. 24av-33r). Moreover, before the beginning of each Gospel, on the opposite page, there is a full-page portrait of each evangelist, all sitting at a desk and writing, apart from John, who is depicted standing and dictating to Prochoros. The manuscript contains many other decorations in a variety of forms and colours. These include the first pages of each Gospel, ornate initials, and marginal arabesques of the liturgical divisions. Full-page illuminations: 1. f. 1v The Annunciation: – Աւետիք հրեշտակապետին Գաբրիէլի առ Սուրբ Կոյսն Մարիամ, որ եւ Հայր Աստուածն հաճեցաւ եւ Սուրբ Հոգոյն եկաւորութեամբ յղացաւ Սուրբ Կոյս զբանն Աստուած: 2. f. 2r The meeting of the Virgin Mary and Elizabeth: – Գնալն Սուրբ Կուսին առ Եղիսաբեթ Իլիառնայ կողմն, որ եւ ընդ տալ ողջունին` խաղաց եւ երկրպագեաց Սուրբ Յովաննէս, յորով այն ի մօր իւրոց: 3. f. 3v. The Adoration of the Shepherds: Ծնունդ Սուրբ Աստուածածնին, յայրն Բեթղէմի, որ եւ հովիւքն բերին գառն ընծայ անմահ գառին Աստուծոյ եւ ընդ հրեշտակսն զփառ ի բարձրունս եղանակէին: 4. f. 4r The Adoration of the Magi: Գալուստ թագաւորացն եւ մատուցանել զընծայսն նորածին սուրբ եւ անմահ թագաւորին` Յիսուսի Քրիստոսի: 5. f. 5v The Presentation in the Temple: Քառասնօրեա գալուստն Քրիստոսի եւ Սուրբ Կուսին ի տաճարն, որ եւ ծերն Սիմէոն առեալ ի գիրկն զԱստուածորդին եւ խնդրեաց զարձակումն ի կապանաց մարմնոյ: 6. f. 6r The Baptism: Մկրտութիւն Քրիստոսի ի գետն Յորդանան ձեռամբ սուրբ Յովաննու եւ վկայեալ Հայր եւ Սուրբ Հոգին թէ դայ է որդի իմ սիրելի ընդ որ հաճեցայ դմայ լուարուք: 7. f. 7. The Transfiguration: Պայծառակերտութիւն Քրիստոսի ի լեառն Թաբուր բերեալ զՄովսէս ի մեռելոց եւ զՀեղիայս ի յայն մարմնոց ծանոյց թէ ոմն ի յայլոց այլ Տէր բոլոր արարածոց: 8. f. 8r The Raising of Lazarus: Յարութիւն Ղազարու ի գիւղն Բեթանիայ ի նշան սքանչելայգործ տնօրէնութեանն Յիսուսի Քրիստոսի: 9. f. 9v The Triumphal Entry into Jerusalem: Գալուստն Փրկչին Տեառն Յիսուսի իշով եւ յաւանակաւ յաւուր Ծաղկազարդին ի տաճարն Սողոմոնի, որք ելին ընդ առաջ Տեառն ծերք եւ տղայք եւ երգէին զովսաննայ աւրհնութիւն: 10. f. 10r The Holy Passover meal: Բազմեցաւ Տեառն Քրիստոս ի վերնայտունն յաւուր աւագ Ե-շաբաթին ընդ աշակերտսն եւ եկեր զգառն ընդ նոսա որպէս ասէ երգն Ելից զօրէնըս Մովսէսի: 11. f. 11v The Washing of Feet: Լուաց Տէր Քրիստոս զոտս առաքելոցն ի սուրբ վերնատուն եւ ուսույց զխոնարհութիւն ամենայն հաւատացելոց բարձրացելոյն ի կործանումն եւ անկելոյ բնութեանս կանգնումն: 12. f. 12 The Kiss of Judas: Համբիւրեաց Յուդայ զՔրիստոս եւ չար հրեայքն հասեալ ըմբռնեցին զՏէր եւ տարեալ մատնեցին զնա ի չարչարանս սաստիկս: 13. f. 13v The Nailing on the Cross. Բեւեռեցին զՏեառն ի վերա խաչին եւ այնչափ ձգտեա պարզեցին, մինչեւ խախտեցան ամենայն յաւդուածքն, բայց վայ ինձ մեղաւորիս: 14. f. 14r The Crucifixion: Եւ կան[գ]նեցուցին զխաչն ի Գողգոդայ, այլ եւ Բ չարագործս ընդ նմա: Եւ կայր Սուրբ Կոյսն առ խաչին Յիսուսի եւ Սուրբ Յոհաննէս գրկէր զխաչափայտն եւ լայր մեծաւ ողբով: 15. f. 15v The Burial: Պատանումն եւ թաղումն Տեառն Յիսուսի ի նոր գերեզմանին ձեռամբն Յովսէփայ եւ Նիկոյդիմոսի: 16. f. 16r The Descent into Hell: Աւերումն դժոխոց, որ Տէր Քրիստոս եհան զԱդամ եւ զ Եւայ եւ զամենանյն ծնունդ նոցա, որ էին ի դժողքն: 17. f. 17v The Resurrection: Յարութիւնն Քրիստոսի եւ երեւիլն հրեշտակին ի վերա սուրբ գերեզմանին, որ եւ զարհուրեցան դասք պահապանացն եւ եղեն իբրեւ զմեռեալս եւ գալ կանանցն իւղաբերից: 18. f. 18r The Doubting of Thomas: Դարձեալ ի նոր կիրակէին երեւեցան Քրիստոս Թումայի եւ ասաց. Բեր զմատունս քո եւ արկ ի կողմս իմ եւ տես զնշան գեղարդին: Եւ տեսեալ Թումայ եւ հաւատաց եւ երկիր պագանեց նմա: 19. f. 19v. The Ascension: Համբարձումն Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ փառօք յերկինս եւ առագելոցն երկրպագեալ դարձան յԵրուսաղէմ մեծաւ ուրախութեամբ գովէին եւ աւրհնէին զԱստուած: 20. f. 20r The Descent of the Holy Ghost in the upper chamber: Գալուստն Սուրբ Հոգոյն ի վերնատունն ի դասս առաքելոցն եւ ուրախացոց զնոսա հրեղէն լեզուով եւ առատ իմաստութեամբ: 21. f. 21v The appearance of the Holy Cross from the East and the sounding of the trumpets: Խաչն փայլէր ի յարեւելից եաւթնապատիկ պայծառ քան զարեգակն: Փողն գոչէ մեծաձայն թէ արիք ընդ առաջ Քրիստոսի ամենայն ազգք երկրի: (At the foot of the cross there are the figures of the sponsors of the manuscript kneeling in worship and with their names written next to them in the accusative case implying a plea for remembrance: զխօջա Տէրիջան and զՂայթար-փաշէն.) 22. f. 22r The Last Judgment and Weighing of Souls: Աստուածութիւն նստեալ յաթոռ չորեք կերպեան եւ կան բարեխօս առաջի Աստուծոյ` Սուրբ Աստուածածինն եւ սուրբ Յովհանէս Մկրտիչն, վասն ստացողի սուրբ Աւետարանիս եւ վասն ամենայն մեղաճորաց: (The weighing scene has a title Դատաստան (judgement) and the sentence Կշեռքն է (it is the scale).) 23. f. 23v Jesus Christ: Մեղայ յերկինս եւ առաջի Քո. զՔեզ խոստովանիմք Տէր եւ Աստուած Յիսուս Քրիստոս: Դու ողորմեայ յաւուր դատաստանի եւ փրկեա զմեզ յաւիտենական հրոյն, մանաւանդ ստացող սորա` զխօջայ Տէրիջան եւ կողակիցն` Ղայթար-փաշէն: Եւ զմեղաւոր Մեսրոպ ծաղկողս, ամէն: 24. f. 24. The Holy Virgin: Առ ծնեալն ի քէն` Փրկիչն Յիսուս Քրիստոս, բարեխօսեա յաւուր ահեղ ատենին զի փրկեսցէ եւ ազատեայ զամենայն հաւատացեալ երկրպագուս ամենասուրբ Երրորդութեան ահագին հրոյն, մանաւանդ ստացող լուսայպտու սուրբ Աւետարանիս` զխօջա Տէրիջան եւ զորդի իւր` զԿարապետն, Մանուկն եւ զՄկրտիչն: Յիշեցէք եւ Աստուած ողորմի ասացէ[ք] յաւուրն ատենի: 25. f. 37v St Matthew: Մատթէոս աւետարանիչն է: (The text under Matthew’s hand holding the pen reads: Գիրք ծըն[ն]դ[ոց]) 26. f. 114v St Mark: Մարկոս աւետարանիչն է: (The text on the scroll held by Mark in his right hand contains a text that reads: Սկիզբն Աւետարանի Յիսուսի Քրիստոսի) 27. f. 166v St Mark: Ղուկաս աւետարանիչն է: (The text under Luke’s hand holding the pen reads: քանզի բազումք) 28. f. 247v St John and his disciple Prochoros: Յոհան աւետարանիչն է: Պրոխորոն է: (The text in Prochoros’ hand reads: Ի սկզբա[նէ])

Binding

Brown stamped leather binding with a flap, bearing traces of three thongs and three studs.

History

Origin: 1609

Provenance and Acquisition

The main colophon states that the manuscript was copied “in the year 1058 [= 1609 C.E.] of the Armenian Era, under the auspices of the Surb Astuacacin (Holy Mother of God), during the patriarchate of tēr Melik‘sēt‘, the Catholicos of all Armenians, and during the leadership in our village of J̌uła (Julfa) of archbishop Mesrop‘, and during the reign of Šahapas (Shah Abbas I, 1571-1629)” (f. 310v).

Record Sources

Manuscript description based on: Baronian, Sukias, Rev.; Conybeare, F. C. (Frederick Cornwallis); Catalogue of the Armenian manuscripts in the Bodleian Library; Oxford, at the Clarendon Press 1918

Availability

In order to protect and preserve this artefact, access to it is restricted, and readers are asked to work from reproductions and published descriptions as far as possible. If you require access to the original, please submit your request through the Bodleian Archives and Manuscript Request service. When your request is received, you will be asked to provide further information outlining the subject of your research, the importance of this item to that research, and the resources you have already consulted. Your application will then be considered by our curatorial staff. Entry to read in the Library is permitted only on presentation of a valid reader's card (for admissions procedures contact Bodleian Admissions).

Digital Images

Digital Bodleian (full digital facsimile
Digital Bodleian (55 selected images only)

Funding of Cataloguing

Carnegie Foundation